KENDİM

011998-HBB

Beş altı ayın ardın­dan temel çalışma pren­si­b­ini az çok öğrendik­ten sonra, daha fazla bilgi edin­mek adına TRT’ye git­m­eye karar verdim. Tele­fonla haber müdürünün kim olduğunu öğrendim ve bir gün kırk yıl­lık tanışık­lığımız var­mış da hep benim gelmemi bek­liy­or­lar­mış gibi rahat bir edayla karşısına çık­tım. Uzun uzun ve güzel güzel neden orada staj yap­mam “gerek­tiğini” anlat­tım ama her nasılda cüm­lem “…çünkü ben böyle karar verdim!” gibi bir anlamla bit­mişti. Söylediğim kulak­larıma ulaşınca hemen suratıma nazik bir sırıtma ifadesi ekledim topar­la­mak için, öte yan­dan kelimeleri yemek istemiş olmalıyım ki şöyle bi yutkun­dum.
Sefer Abi (o dönemdeki haber müdürü) “deli her­halde, engelle­meye­lim, şişler hep­imizi bu yoksa!” diye düşün­müş olmalı ki sta­jy­er­lik için bile bin­bir prosedürün gerek­tiği yere öylece girmeme, deney­imli muhabir­lerle habere çık­mama izin verdi. Zamanla haber­lere tek başıma bile git­m­eye başlamıştım. TRT’deki tüm dost­lara buradan teşekkürler.

021999-BRT

Ardın­dan Harbiye’de TRT binasının tam karşısında BRT kanalı açıldı. Yıl 1999…
BRT’nin yöneti­ci­leri TRT’ye ziyarete gelince biz­imk­iler laf arasında “ bizde zıpır bi kız var, pek de çalışkan bi’şi, almaz mıy­dınız?” diye övmüşler beni. Görüştük ettik, aldılar hakikaten…İlk pro­fesy­onel işim BRT çatısı altında oldu böylece (bildiğiniz sig­or­talı, kadrolu, maaşlı iş…anneler, babalar ne çok sevinir bu duruma anlat­mama gerek var mı?) ve üniver­siteyle işi birarada götürmek zorunda kaldım mezun olana dek. Yine haber merkezinde çalışıy­or­dum. Hab­erdeki tempo, hergün yeni birşeyler öğren­mek, gün­demi takip etmek, nor­mal koşullarda gidip göre­meye­ceğiniz, bulu­na­may­a­cağınız ortam­larda, mekan­larda olmak heye­can veri­ciydi…
Bir gün Alibeyköy’de su baskını, bir gün Ali Sami Yen’de Metal­lica kon­seri, bir gün Hasankeyf’de okula gide­meyen bir çocuk, bir gün Atina’da Türk-Yunan dostluk eğlencesi derken 3 yıl geçti… Bu dönemde “Hay­atın Ren­k­leri” adlı bir pro­gram için de
9 – 10 dakikalık özel paketler hazır­lıy­or­dum bir yandan…

032000-BRT

2001’de işimle ilgili ola­bile­cek en güzel durum­lar­dan biri gerçek­leşti. Reuters Haber Ajansı’nın her yıl 15 ülke­den 1’er genç tele­vizy­on­cu­nun katılımıyla gerçek­leştirdiği “Haber ve Pro­gram Yapım­cılığı” eğitimine katılan Türk tele­vizyon muhabiriy­dim. Londra’da evrensel tele­vizyon dili, haber metni, çekim teknikleri, kurgu, sunum tarzı, izleyici algısı, ista­tik­sel bil­gi­leri kap­sayan çok çok fay­dalı ve bire­bir pratik uygu­la­maların gös­ter­ildiği bir eğitim alma şansım oldu.
Bu dönemde aynı zamanda “Tehlikeli Böl­gel­erde Çalışma ve İlkyardım Kursu” adlı bi eğitime katıldım ki hay­atımın en entere­san deney­im­lerinden biriydi. Bubi tuza­k­larını keşfetme yön­tem­leri mi istersiniz, silahlı adamlarca kaçırılınca izle­m­eniz gereken yolun tat­bikatı mı, çapraz ateşte kalıp kur­tulma metod­ları mı…Bunun gibi pek çok sıradışı ve tat­sız olayın sim­u­lasy­onunu yaşat­tılar bize bir hafta boyunca…O eğitim bit­tiğinde hep­imiz herş­eye para­noy­ayla yak­laşır, etrafı kolaçan etmeden, gözümüzü dört açmadan adım atmaz olmuştuk…

BRT kanalı kapandı… Diğer bütün arkadaşlar gibi 6 aylık maaşım ve tazmi­natımı hala ala­bilmiş değilim. (Yetk­ililere sesleniy­o­rum! :) )
Ardın­dan STAR TV’de çalış­maya başladım.O dönem Star Haber’in başında Türk medyasının en iyi kadın yöneti­ci­lerinden ve haber­cil­er­den olan Ayşenur Arslan vardı… Bu şanslı dönemde dış haber­ler muhabir­liği yaptım…Dünyada olup biten­leri bire­bir takip etmek adına hem çok yararlı hem de zevkli bir dönemdi…Öte yan­dan Star Grubu’nun bir sürü yeni kanalı açılmıştı… Star TV’nin yanı sıra Star Max, Star Haber 24 ve yeniden Kanal 6 yayına gir­mişti… Bu sayede ilk kez kendi pro­gramımı yapma şansım oluştu… Star Haber 24 kanalı için “STARDUST” adını verdiğim çok cici bir pro­gram hazırladım…

042002-STAR HABER 24

Stardust’da müzik, sinema, tele­vizyon, spor veya modanın düny­aca ünlü star­larıyla ilgili haber­ler yer alıy­ordu. Grammy Ödül­leri, Oscar Tören­leri, galalar, Hollywood’da vizy­ona giren yeni film­ler, çekim aşa­masın­daki kli­pler, defileler, podyu­mun arkasında olup biten­ler, fut­bolun, bas­ket­bolun yeni yıldı­zları ve saire ve saire…Çooook key­i­fli bir içer­iği vardı gerçek­ten ve hazır­larken de acayip keyif alıyordum…Bu pro­gram hala ilk gözbe­beğim olarak kalbimdeki özel yerini korur ve o zaman­lar ben­imle bir­likte adeta kendi pro­gram­larıymışçasına şevkle ve zevkle çalışıp çok emek sarf eden grafik tasarım­cısı canım arkadaşım Berkant Dinç’le, şirin yönet­menim Oktay Mutlu’ya da tüm kalbimle teşekkür ediy­o­rum… Bu arada beni taaa Stardust’daki acemi­lik safhalarım­dan bu yana takip eden, seven, güzel mailler atmayı sürdüren en eski izleyi­ci­ler­ime de sevgi­ler­imi iletiyorum…

052002-STAR HABER 24

2003’de Cnn Türk’de çalış­maya başladım… Aslında hede­fim orada da “Star­dust” ben­z­eri başka bir pro­gram yap­maktı ama bir­d­en­bire kendimi hanım hanım­cık kıyafetler ve olgun saç mod­el­leriyle bir eğitim pro­gramı sunarken bul­dum: “Eğitim ve Kariyer”… Üniver­site rek­tör­leri, fakülte dekan­ları gelip okullarının olanaklarını tanıtıy­ordu pro­gramda. Ben de ciddi ciddi eğitim konusunda araştırıp öğreniyor, ağır­başlı, kaale alınır soru­lar sor­maya çalışıy­or­dum. Beni oradan hatır­layan­lar aşağı yukarı 30’lu yaşlarımda olduğumu düşünüy­or­lar­mış… :)  

Ara sıra pro­grama kariyer hikayelerini din­le­mek üzere ünlü konuk­lar da alıy­or­duk. Nis­pe­ten daha rahat olduğum ve eğlendiğim bölüm­lerdi bun­lar diyebilirim.

062003-CNN TÜRK

Yine de bu pro­gram bana canlı yayını idare etme, çok yetkin olmadığım bir konuda bile donanım kazanıp konuya hakimiyet sağlama becerisi kazandırdı diye­bilirim, bu anlamda iyi ki de yapmışım!

Daha sonra kanalın Per­spek­tif kuşak­ları için belge­seller hazır­la­maya başladım. 2003 yılında vizy­ona gire­cek Türk film­lerinin kam­era arkası görün­tü­leri, çekim hikayeleri, oyun­cu­lar ve yönet­men­lerle röpor­ta­jlar, sinema eleştir­men­leriyle anal­i­zler­den oluşan “Türk Sineması-2003” belge­seli eğlenceli bir yapımdı…

082003-CNN TÜRK

“Sis Bulu­tu­nun Ardında: Alzheimer” belge­selini hazır­larkense tüy­lerim diken diken olmuş, göz­lerim dol­muştu… İnsanın hafıza­sını silen Alzheimer hastalığını her boyu­tuyla ekrana taşı­mak çok kolay olmamıştı. Bil­im­sel gerçek­liğin­den öte aktar­maya çalıştığım şey duyguydu çünkü… Annesi, babası, eşi bu hastalığa yakalanan insan­ların acısını, çare­si­zliğini çok iyi his­set­miş ve izleyen­lere de yan­sıt­maya çabal­amıştım…
Belge­sel yayın­landık­tan sonra gördüğü ilgi ve özel­likle hasta yakın­ların­dan aldığım teşekkür tele­fon­larıyla doğru bir sonuca ulaşmış olduğuma inandım…

092004-CNN TÜRK

En son olarak da TL’den 6 sıfır atılma döne­minde “Bozuk Para: 1 Lira” adlı belge­selin yapım aşa­masında çalıştım… Ve ardın­dan Tv8’e geçtim.

102004-TV8

Hay­al­imde bir süredir şekil­lenen ve hay­ata geçirmek iste­diğim bir proje vardı… Klasik sunucu­luk kalı­plarıyla hareket etmek zorunda kalmay­a­cağım, her zaman içim­den geldiği gibi davran­abile­ceğim, her konuyu işleye­bile­ceğim, içer­iğin­den, müzik­ler­ine, kur­gusuna, ismine, kısaca herşeyine kendimin karar vere­bile­ceği bir pro­gram… Adı da mut­laka ve mut­laka “Zeit­geist” olsun istiy­or­dum! Lise döne­mimde felse­f­eye ilgim vardı ve o dönem okuduğum (kalın )kita­plar­dan birinde Hegel’in ortaya attığı zeit­geist kavramıyla tanışmıştım ve çok ilgimi çekmişti…

112004-TV8

Tv8 alter­natif pro­jelere kucak açan bir kanal, bu nedenle pek çok kanalın cesaret edip şans tanı­madığı pro­jeler burada doğma imkanı bula­biliyor. Kafam­daki pro­gramı anlat­tık­tan sonra ben­den bir demo (bilmeyen­ler için söyle­mek gerekir belki, demo pro­gramın bir tanıtım örneğidir) iste­diler… Ben de hiçbir kaygı gütmeden, acaba çok mu uçtum, bu ne biçim sunuş yahu der­ler mi bana diye düşün­meden tüm zıpır­lığıyla ilk Zeit­geist bölümünü hazırladım…

122004-TV8

Çok beğenmişlerdi…Bir tek ismini yadır­gadılar biraz : ) Emin misin bak, söylen­mesi zor, yazıl­ması zor, gel vazgeç bu sev­dadan dediler…Ben bu konuda taviz ver­memekte ısrarcıydım…İlle de Zeit­geist ille de…Sonra hakikaten yazım zor­luğun­dan kay­naklan­abile­cek durum­ları düşününce (mail adresim yan­lış yazıldığı için mailler sürekli geri dönecek, gazetel­erde pro­gramın ismi hep yan­lış yaza­cak v.s ) Zeitgeist’la bir­likte ter­imin Türkçe kelime karşılığını da ekle­meyi uygun gördüm, böylece “Zamanın Ruhu: Zeit­geist” oldu ismi… Ve 25 Aralık 2004’de ilk bölümüm aynen demodaki haliyle yayın­landı… İlk kez bir pro­gramda “KENDİM” gibi yan­sımıştım ekrana… Hay­alini kur­duğum gibi doğal ve içtendi pro­gramım, bir kızın görün­tülü gün­lüğü gibi adeta… Ve ilk bölüm­den itibaren de sev­en­leri oluştu, bana güzel maillerle enerji veren herkese teşekkür ediyorum…

132006-Tv8

Eee her şeyi tadında bırak­mak gerekir der­ler… Zamanın Ruhu:Zeitgeist tam iki yıl, 100 küsür bölüm boyunca devam ettik­ten sonra “tamamdır” dedim, artık yeni bir şeyler yap­manın zamanı geldi…Halihazırda birkaç proje şekil­len­mişti kafamda, kanala sun­dum ve sonunda uçuk kaçık bir gezi pro­gramı olan“Gülhan’ın Galaksi Rehberi” üzerinde karar kılındı.

gulhanin-galaksi-rehberi-logo

2007-Tv8

Pro­gramın ismi için esin kay­nağım absürt miza­hın dahisi Dou­glas Adams’ın “The Hitch­hik­ers Guide to The Galaxy” (Oto­stopçu­nun Galaksi Rehberi) adlı eseriydi. Hem bir seya­hat pro­gramı olduğunu anlata­bile­cek, hem de mizahi tarzını vur­gu­laya­bile­cek en uygun seçim gibi geldi bana… (Yoksa pro­gramda sırf sunucu­nun adı geçsin diye “Bilmemkim’le Şuradan Buraya”, “Filanca’yla Kimin Nesi” gibi sal­lama bir şekilde ortaya çık­madı isim.) :D

gulhan-sen-ggr

2008-Tv8

Gülhan’ın Galaksi Rehberi malu­munuz bu sezon da devam ediyor. Umduğum­dan çok büyük bir çoğun­luk beni ve pro­gramın tarzını anladı, sevdi; klasik gezi pro­gramı for­matının ve sunumu­nun dışına çıkma cesare­time güç kattı… Sonuçta benim iste­diğim gezen, gören, öğre­nen bir insanın bun­ları arkadaşlarına “gün­lük hay­atta nasıl anlat­a­caksa” o şekilde anlat­masıydı… Sunucu gibi değil de, geziye gidip dön­müş bir insan gibi işte… Yeri gelince şaşıran, duygu­lanan veya sıkılan, yeri gelince aklına gelen komik­lik­leri veya başına gelen aksi­lik­leri, saç­malık­ları da yan­sı­tan, seya­hatin her yönünü ve duy­gusunu aktar­maya çalışan biri… Net­icede izleyen­lere hem aldığım keyfi yan­sıt­mak hem de bil­gilendirme işini can sık­madan, yor­madan başara­bilmek iste­dim… Tebessüm ve mut­lu­lukla okuduğum güzel mail­lerinizin hepsi için çok teşekkür ederim; başara­bildiy­sem ne mutlu bana!…

 

Share and Enjoy:
 • Print this article!
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

KENDİM”

233 için yorumlar
 1. Tuğçe diyor ki:

  Gül­han ablaa :) :):)
  Sen gerçek­ten ve gerçek­ten benim idol­üm­sün!
  Gele­cekte aynen senin gibi olmak istiy­o­rum (tabii özgün­lügümü koru­yarak :) )
  Ayrıca seninle tanış­mayı çok ama çok istiyorum.

 2. off diyor ki:

  Şarap gibisin yıl­landıkca güzelleşmişsin…
  Ayrıca bknz:
  http://img197.imageshack.us/img197/8377/ggrz.jpg

 3. camomiles diyor ki:

  Hay­al­imdeki işi yapıy­or­sunuz… Acaba bir asis­tana ihtiy­acınız var mı? :)

 4. rain diyor ki:

  Özlendin Gül­han..

 5. ali serdar diyor ki:

  Ener­jin mükem­mel.
  Sen dişi Acun ola­bilirsin bence biraz da farklı prodük­siy­on­lar düşün.
  Yardım­laş­mak veya ekip kur­mayı düşünürsen beklerim…

 6. m.akif diyor ki:

  “Chicago gezisi tamam da 412 metre yük­sek­likte ne işim var, annem kızar sonra” diye seslendiğini duyar gibiyim çünkü pro­gram­larında hep annene danış­madan bu tip uçuk hareketlerde bulunmazsın…Doğru mu? Şaka gibi…Seni seviy­o­rum Gül­han Şen… Hayat boyunca başarılar.… Seni göre­bilmek ümidi ile…

 7. Siteyi tesadüfen bul­dum. Bu son res­im­lerdeki sen misin Gül­han yav :) Gerçek halin daha sade ve daha alımlı gibiydi sanki. Şimdi buradan bakınca kafam karıştı biraz. 3d efek­tle filan biraz rötüş yapıp ren­k­leri mi alsak ne.

 8. m.akif diyor ki:

  Yeni bölüm ne zaman acaba Galaksi Rehberi’nin? Ayın sek­izinde dedi­niz çık­madı. Sebebi nedir? Teşekkür­ler… Seni seviy­o­rum Gül­han Şen, her ne olursa olsun eski bölüm­ler bin kere de çıksa bakarım ama neden yeni bölüm çıkmadı?

 9. rain diyor ki:

  Gül­han, 8 Ekim dedi­niz yeni bölüm­ler ama yayın­lan­madı. Acaba Tv8 gününü yeniden mi değiştirdi? :( ( Ayrıca yeni sezon için ihtişamlı ve büyülü bir şehir olan Chicago’yu seç­m­eniz bence yerinde bir seçim olmuş.

 10. m.akif diyor ki:

  Umudu­muz son­suz.. Galaksi Rehberi için… Hayran­larınız çok büyük Gül­han Şen için.…Kıskanmak istiy­o­rum kendim için… Ve (sizin için) seni çok seviy­o­rum Gül­han Şen diyemiy­o­rum kıskanan­lar için.…

 11. akyuzgizem diyor ki:

  Liseyi ben de Kabataş Erkek Lisesi’nde okudum. Tıpkı abim gibi… Siz­den 1 üst dönemdi abim, Genco… Neyse… 2 yıl önce pilav gününde gördüm sizi. Yanınıza koşup geleyim diye bi’ heye­canla harekete geçmek üzereyken araya bir­i­leri girdi ve siz bir anda kay­boldunuz.. O kadar üzüldüm ki! Size sor­mak istediğim-kendimce mühim şeyler var. Size ulaşa­bile­cek hiçbir iletişim bil­gisi bula­madım. Ancak mail adresim sizde var. Tele­vizyon pro­gram­cılığı hakkında size sor­mak iste­dik­lerim var, iziniz­den gelm­eye çalışan bir Kabataşlı kardeşiniz olarak… Acaba yoğun tem­ponuz arasında bana bir mail­cik ata­cak kadar zamanınız var mıdır? :) Şimdi­den teşekkürler!!!

 12. Erdem diyor ki:

  Hay­atımda senin kadar güler yüzlü, yaşama sevincine sahip insan görmedim Gül­han abla, valla sen bi’tanesin!!!!

 13. feza diyor ki:

  Dün Disko Kralı say­enizde “Şen“lendi. Çok çok güzeldi.

  Yeni bölüm­lerle ilgili de bir kaç bi’şi söylemeliyim ki, tabii ki harika. Yeni saati için de “cuk otur­muş” dey­i­mini kul­lan­mam isa­bet olur sanırım. Haf­taya yeni bölümü mer­akla bek­liy­oruz bakalım.. Sevgilerrr.…

 14. Kemal1307 diyor ki:

  Gül­han Abla devam… :)

 15. gmusi diyor ki:

  Selam Gül­han,
  Gezdiğin, gördüğün ve yan­sıt­tığın tüm görün­tülere hayranım. Mac­er­acı yönüme hitap ettiğin için pro­gramını daha çok beğeniy­o­rum.
  Her zaman ekranda göre­meye­ceğimiz “farklı” konu­ları ele alman pro­gramını güzel yapıyor. Umarım böyle devam edersin.

  Ayrıca,
  Çok ufak da olsa bir eleştirim ola­cak, bunu da hoş görüne sığı­narak yazıy­o­rum: Zashto tolkova se pretes­ni­avash kogato te pitat neşto na Bıl­gar­ski? Onazi vecher vidiah te na Okan Bayül­gen pro­grama i izob­shto ne mi haresa, ocak­vah poveche neshta ot tebe… Ne se sra­mu­vai ot nishto…
  Ne iskam poveche de pisha tuka i to na Bıl­gar­ski…
  Ti prekaleno si hubava i si uspeshna vıv tvoiata rabota… 

  Nadi­avam se vse da si tolkova uspeshna…

  Başarılarının devamını diliy­o­rum…
  Selamlarımla

 16. mussan1815 diyor ki:

  Gül­han Hanım kızlarım Selin ve Pınar ile ben sizi çok beğeniyor ve Galaksi Rehberi’ni zevkle izliy­oruz. Din­lendirici, huzurlu olan pro­gram­dan aynı zamanda değişik kültür ve coğrafyaları tanıy­oruz, sizin tatlı ve sem­patik sunumunuz da olayı çok eğlenceli hale getiriyor. Sakın biz­leri siz­den ve pro­gramınız­dan mahrum bırak­mayın. Selam­lar, ayrıca bizim soy­adımız da ŞEN, “soy­ad­daşın” anlayacağın.

 17. reis414 diyor ki:

  Gül­hancığım gerçek­ten süpersin.
  Sana cok yakışan bi pro­gram için­desin.
  Sıkı bir izleyicinim. BAŞARILAR.

 18. sona diyor ki:

  Selam Gül­han, ben İran’dan senin pro­gramını izliy­o­rum, seni çok seviy­o­rum, pro­gramın çok güzel ve neşeli, sorry benim Turkcem iyi değil, şey seni İran’a davet ediy­o­rum hiç korkma İran’da sana birşey olmaz :) İran’da da çoook güzel yer­ler var görm­eye değer. Bekliyorum.

 19. Veysi diyor ki:

  Mer­haba Gül­han Hanım

  Ekran karşısında bu kadar sem­patik, güler yüzlü, neşeli, her giyindiği elbiseyi kendine mükem­mel yakıştıran, Türkçesi mükem­mel, espri­leri harika olan bir güzeller güzeli hanıme­fen­disiniz. Pro­gramınız çok başarılı, her ne kadar yeni izle­m­eye başlamış olsam da adeta bağım­lısı oldıum ve tekrar­larını izley­erek yeni bölüm­lerini sabırsı­zlıkla bek­liy­o­rum. (Sizin pro­gramınızı gazetenin Tv Rehberi’nde gördüm ve sit­eniz üzerinden izleme fır­satı bularak tanımış oldum.) Size çok teşekkür etmek istiyorum…

  Her zaman böyle hayat dolu olmanız dileklerimle! 

  Görüşmek dileğiyle!

 20. ctimucin diyor ki:

  Mer­haba Gül­han Hanım,

  Siz­den çok hoşlanıyorum.Siz benim hay­al­ler­imdeki kızsınız nasıl olur bilmiy­o­rum ama mümkünse sizinle tanış­mayı çok isterim.

 21. denizincisi diyor ki:

  3 yıldır sıkı takipciniziz, yaz sezonu hergün tekrar­larınıza dahi bak­tık. Çok eğle­celi pro­gram, bugün 8 aylık kızım Köln pro­gramında elin­izdeki mikro­fona tak­tığınız köpek figürlü oyun­cağı almaya çalıştı, ekranı hery­erinden avuçlayıp koval­adı. İlk defa yap­tığı bu harekete çok sevin­dik ve yüzsü­zlük edip oyun­cağı mümkünse istiy­oruz. En güzel pro­gram­larınızın devamını da heye­canla bek­liy­oruzzzzzzz :)

 22. sinan_kalyon diyor ki:

  Mer­haba Güneşin Kızı. Maldivler’deki res­im­lerin çok hoş. Özel­likle foto­larını kele­bek figürüyle süsle­men de sana ayrı bir gizem kat­mış. Sen dünyanın 8.harikasısın, bunu unutma.

 23. umuty diyor ki:

  Mer­haba Gül­han Hanım,
  Çok başarılı birisiniz. Mükem­mel bir pro­gramınız var. İlk zaman­dan beridir pro­gramınızı takip etmek­teyim. Benim siz­den ricam, Macaris­tan hakkın­daki fikir­lerinizi yazarsanız sevinirim. Mesleğim gereği oraya davet ediliy­o­rum. Ben Aşçılık Yük­sek Okulu okudum. Macaris­tan’ı önerir misiniz? Ken­di­nize çok iyi bakın. Saygılar..

 24. muhendisbn diyor ki:

  Mer­haba Gül­han;
  Her pro­gramın­daki müzik­lerin isim­lerini de sitende yayın­lar mısın?

 25. emre35 diyor ki:

  Gül­han Abla;
  Ben 9 yaşın­dan beri sizi takip ediy­o­rum. Bu yıl Mayıs ayında Come­nius Pro­je­siyle Litvanya’nın Sialu­lai ken­tine gide­ceğim. Bana bu kent ve Lit­vanya ile ilgili bilgi verir misiniz? Sizin görüş­leriniz benim için çok değerli… Sevgilerle =)

 26. refereex9 diyor ki:

  Sen başardın sıra bende ;)

 27. tahtabaraka diyor ki:

  Ne yaparsak yapalım hayat bildiğini okuyor değil mi.…… İste­sek de isteme­sek de…

 28. tahtabaraka diyor ki:

  Hay­atın çizgisinde git­mek mi kolay yoksa ayrıl­mak mı?

 29. tahtabaraka diyor ki:

  Zamanında doğru karar­ları ala­bile­cek cesareti ve karar­lılığı göster­mek insan hay­atının dönüm nok­tasıdır. Ne zamanla yarış ne hay­atla yarış. Sen sadece yap­man gerekeni yap. Hayat karşısında hep hazırı isteyen değil, çalışıp başaran ol.

 30. tahtabaraka diyor ki:

  İnsan­lar rahat etmek ve bil­inç­lerinde yer eden refah ve mut­lu­luk seviye­sine ulaş­mak ister­ler. Ama hay­atta herşey bu kadar basit anlatıldığı gibi gerçek­leştirm­eye olanak ver­miyor. Bir ömre ne kadarını sığdıra­bil­i­riz ki?

 31. demonc4 diyor ki:

  Ya Gül­han abla Ren Nehri gezisi bölümünde çalan bir müzik var sanırım Fran­sız­caydı kaç haf­tadır arıy­o­rum ama bula­madım o bölümde çalan müzik­leri bana gön­dere­bilir misin? (E posta adresini de bula­madim) Msn adresim night_dragon_c4@ hotmail.com buraya gön­derirsen çok iyi olur ne olur ya kafayı yiye­ceğim :s Ayrıca süper bir pro­gramın var ama çok kısa sürüyor. Süpersin…

 32. tahtabaraka diyor ki:

  Göz­lerim ne zaman yaşla doluyor biliyor musun? Yaşlanıp da birini seve­cek ve o sevdiğinle mutlu bir şekilde hay­atını yaşa­mayı düşünürken yaşa­maya yeter­ince zamanın olmadığını gördüğümde. İşte bu durumda ne düşünürsün?

 33. ireem diyor ki:

  Her hafta pro­gramını kaçır­madan izliy­o­rum ve her hafta diy­o­rum ki Gül­han ner­eye git­tiyse ben de hep­sine gide­ceğim :) ) 16 yaşın­dayım, sayende bir sürü hay­al­lerim ve yap­mak iste­diğim şeyler var :) ) Ekstradan Tallinn pro­gramın­daki mon­tunu çok beğendim, hatta hayran kaldım denebilir, nere­den bula­bilirim o montu? :) ) Kır­mızı gibi değildi sanki, nar çiçeği rengindeydi umarım hatır­lamışsındır :)

Yorum yaz

Yorum yazabilmek için üye olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir.