MEDYA TAKİP

rose_butterfly

MİLLİYET TELEVİZYON
19 – 25 Nisan 2008
Röpor­taj: Ece Gizem Şahin


FARKIM DOĞALLIĞIM

Tv8 için “Galaksi Rehberi” adlı yapımı hazır­layıp sunan Gül­han Şen, “Başta tarzıma kızan seyir­ciler daha sonra beni tanıyınca fikir değiştirdi” dedi
İki yıl boyunca “Zamanın Ruhu:Zeitgeist” adlı pro­gramla Tv8 seyir­ci­lerinin karşısına çıkan Gül­han Şen, birkaç aydan bu yana ise “Gülhan’ın Galaksi Rehberi” için dünyayı dolaşıp Tv8 ekran­larına taşıyor. Gül­han Şen,Cumartesi akşam­ları yayın­lanan gezi pro­gramını sadece sun­muyor… Pro­gramın yapım­cısı, yönet­meni daha doğrusu her şeyi… Gül­han Şen ile “Galaksi Rehberi”ni konuştuk.

Herkesin hay­alini kur­duğu bir şeyi siz iş olarak yapıy­or­sunuz, dünyayı dolaşıy­or­sunuz… Bu şansı nasıl yakaladınız?
Şanstan çok böyle bir pro­gramı yapa­bilmek için gerekli donanıma sahip olarak elbette. Hiçbir kanal yeteneğine güven­mediği birine altın­dan kalka­may­a­cağı bir pro­gramı emanet etmez. Eski pro­gramım Zamanın Ruhu: Zeit­geist’ı 2 yılın ardın­dan bitirm­eye karar verdiğimde kafamda bu gezi pro­gramı şekil­len­mişti. Daha önce ben­z­eri pro­gram­ları izlerken hep ben olsam şunu yapardım, şöyle anlatırdım git­tiğim yeri diye düşünürdüm. Çünkü bence en büyük eksik sunucu­ların seya­hat eden kişinin gözün­den bak­mak, ken­dini onun yer­ine koy­mak yer­ine çıkıp eğit­men gibi didak­tik bil­giler anlat­masıydı. Ben seya­hate çıkan bir kızın git­tiği yerle ilgili hem der­sine çalışıp öğrendik­lerini hem de orada gördük­lerini doğal bir üslu­pla aktarıy­o­rum seyir­ciye… Seya­hat eden biri nasıl ki şaşırır, eğlenir ya da aksi­lik­ler yaşarsa ben de o duygu­ları aynen yaşadığım gibi aktarıy­o­rum Tv8 ekranından…

Bir gezi pro­gramını alışılmışın dışında bir şekilde sunuy­or­sunuz, içinde stand-uplar ve komik can­landır­malar da var mesela… Bu tarz, izleyi­ciler tarafın­dan nasıl karşı­landı?
Sunum tarzımı bilen­ler Gülhan’ın Galaksi Rehberi’ni kaçır­madan takip ettik­leri pro­gram­ların arasında koy­du­lar hemen. “Çok güldük, çok eğlendik say­enizde” diy­erek söyledik­ler­imi kelime kelime hatır­layıp inter­net siteme yaz­maya başladılar. Ancak beni ilk kez bu pro­gramla tanıyan­lar başlarda yadır­gadı tabii ki. Bugüne kadar alıştık­ları seya­hat pro­gramı örnek­lerinin dışına çık­mıştım çünkü. Roma’da Colosseum’u ilk gördüğüm an mut­lu­lukla ona doğru koşarak sarıldım diye bayanın biri spon­sor seya­hat fir­masını aramış mesela, tar­ihi esere nasıl öyle çocukça davranır diye… İlk başta “Ne yapıyor bu kız, ay ne ukala şey, kimin nesidir?” diye e-postalar atan­lar daha sonra “Kusura bak­mayın size karşı çok önyargılı davran­mışım, çok tatlı birisiniz, pro­gramınızı zevkle izliy­oruz” diye yaz­maya başladı…

milliyet-tv-01

“Her zaman değil ama bazen içime kurt düştüğü anlar oluyor bu gezil­erde… Fas gez­imizde yerel bir rehber tut­muş­tuk… Adam tut­turdu “Sizi Suudi Ara­bis­tanlı bir işadamıyla tanıştıra­cağım. Adam 23 yaşında Faslı bir kızla evlendi. Kız çok şanslı değil mi?” diye. Bir sarayın önünde dur­du­rup “İşte burası” dey­ince bayağı panikledim. Çekimi yarıda kesip gemimize döndük.”

İşinizin zevkli yanı aşikar, peki zor yan­ları var mı?
İş olunca en zevkli şey bile zor­dur… Bu pro­gramın sadece sunucusu değil, aynı zamanda yapım­cısı ve yönet­meniyim. İşimin en zor yanı da bu… Seya­hat fir­malarıyla kuru­lan spon­sor­luk bağlan­tılar­dan, gidile­cek yerle ilgili bil­gi­lerin toplan­masına, çekim­lerde ve kur­guda izle­nen yoldan, metinlerin yazımına, seslendirm­eye, kul­lanılan müzik­lere kadar pro­gramın her aşa­masıyla kendim ilgileniy­o­rum. Kısacası seyre­den­lerin 30 dakika boyunca key­i­fle izlediği bir yapım ortaya çıkar­mak için bir hafta boyunca dur­mak­sızın çalışıy­o­rum. Şikayetçi miyim? Asla! “Elin­ize sağlık, süperdi yine” diyen bir kişi duy­duğum an “buna değdi” diye düşünüyorum…

NELER YAŞADIK, NELER!

Gez­erken başınıza entere­san olay­lar geldi mi?
Gelmez mi? Roma’da yıl­başı gecesi çalışırken içinde mikro­fon, handy­cam ve fotoğraf makine­min olduğu çan­tamın çalın­ması, tur­ist akınına uğrayan Floransa’da röpor­taj yapacağımız bir Flo­ransalı bula­bilmek için dakikalar boyunca bek­le­memiz, Mallorca’da bütün tur­ist­lerin kendi kam­er­alarıyla çekim yap­tığı bir alanda “Siz pro­fesy­onel ekiptensiniz handy­camle bile çekim yapa­mazsınız!” diye bağıra çağıra konuşan bir yetk­iliyle benim kavga edip suratına giriş bilet­ler­im­izi fır­lat­mam, polis çağırıp çekimi yine de yap­mam… Sonra da burası tanıtımı hak etmiyor deyip çıkarken görün­tü­leri kadının gözünün önünde silmem… Şu an komik geliyor hepsi tabii de yaşandığı an çok komik değildi…

milliyet-tv-02

“Acun’la tarzımız farklı”

Şimdil­erde “Var Mısın Yok Musun”u sunan Acun Ilı­calı geçmişte ben­zer bir pro­gram yapıy­ordu; “Acun Firarda” diye. Sizi onunla kıyaslayan­lar oluyor mu?
Acun farklı ülkel­erde çekim­ler yapıy­ordu evet ama bir seya­hat pro­gramı yap­mıy­ordu bence… Git­tiği bir yerle ilgili verdiği nes­nel bir bil­giyi hatır­lıyor musunuz? Şahsen benim aklımda kalan­lar sadece güzel kızlar ve mini etek­leri… Hoş ben Acun’u eleştir­miy­o­rum kesin­likle, kendi meto­duyla seyircinin ilgisini çek­meyi başar­mış, reyt­in­glerde bir­inci olmuş biri. Bakış açısına göre bu da ulaşıl­ması zor bir başarıdır. Ama benim asla onunla kıyaslan­mak gibi bir endişem olmadı. Çünkü amacım ne reyt­in­glerde tavan yap­mak, ne de git­tiğim ülkedeki yakışıklı, şortlu erkek­leri göstermek…

Gül­han Şen’i “Galaksi”den sonra nasıl bir proje bek­liyor?
İki kon­sept var şu an kafamda… Biri playsta­tion veya bil­gisa­yarda adven­ture oyun­larını seven, bul­maca çözüp sonuca ulaş­mayı seven izleyi­ci­lerin bayıla­cağı bir pro­gram, diğeri ise sokakta her an her yerde halkın karşısına çıkıp gün­lük hay­at­taki dikkat­lerini sınay­a­cağım bir yapım. Hangisini yapacağımı zaman gösterecek.

line03

BUGÜN GAZETESİ
9 Mart 2008
Bilal Özcan

Acun’un dişi versiyonu!

TV8 ekran­larında Gül­han Şen’i izliyor musunuz? Gül­han kim mi? Onu herkes tanıyor ama siz henüz tanımıy­or­sanız aydın­latayım… Yıl­lardır ekran­larda ama bu yıl yepyeni bir pro­gram hazır­lıyor. Canım, hani şu, ‘Gülhan’ın Galaksi Rehberi’ isimli uçuk kaçık pro­gramın bıcır bıcır konuşan yapımcı ve sunucusu… İzleyi­ci­sine dünyayı gezdiriyor. Bir bakıy­or­sunuz Floransa’da, bir bakıy­or­sunuz Sahra Çölü’nde…

Git­tiği yer­leri o kadar güzel tanıtıyor ki… Onu izlerken hiç sıkılmıy­or­sunuz. Ekran­larda gördüğüm en eğlenceli ve fan­tastik pro­gramı sunuyor. İzlerken, sanki ben de ora­daymışım gibi hissediy­o­rum. Hem bil­gilendiriyor, hem eğlendiriyor. Neşeli ama asla ukala değil… Sanki, Acun Ilıcalı’nın dişi ver­siy­onu. Ve bence Gülhan’ın pro­gramı, ‘Acun Firarda’dan daha ilginç! Araştırdım; 13 haf­tada, 13 ayrı şehri ekran­lara taşımış…

Gez­erken bazen fes­ti­vale denk geliyor ki işte o zaman tam bir şenlik yaşanıyor. Gözünüzü ekran­dan alamıy­or­sunuz. TV 8 yöne­timi, pro­gramı bir ara gündüze almıştı… Ancak, izleyi­ci­den gelen istek üzer­ine, pro­gram yine cumartesi akşam­ları saat 22.30′da yayın­lanacak. Henüz izlemediy­s­eniz, gele­cek pro­gramı kaçırmayın.

gulhan-sen-bugun

POSTA GAZETESİ
5 Şubat 2008
Mesut Yar

Yiğit Paşa’ya ayıp oluyor

Allah­tan ekran karşısın­dayken elim sıkça kumanda ale­tine gidiyor. Kanal­lar arasında turlarken, o ana kadar denk gelmediğim ilginç pro­gram­ları keşfediy­o­rum…
Birini önceki akşam Tv8’de yakaladım. Aslında uzun zamandır ekranda Gülhan’ın Galaksi Rehberi isimli bu program…

Bir dönem bir­likte çalıştığımız Gül­han Şen, dünyayı turla­yarak çok tuhaf detay­ları taşıyor tele­vizyon ekranına. Bu haf­tanın detayı hakikaten tuhaftı hani…
Osmanlı komu­tan­larında mer­hum Yiğit Paşa,tarihte Make­donya Fatihi olarak biliniy­or­muş. (Ben bunu Gül­han söy­ley­ince öğrendim.) Emri hak vaki olup, rah­mete kavuşunca fethet­tiği toprak­lara gömülüyor Yiğit Paşa…

O zaman Kosova’da bir camii avlusunda olan türbesi, zaman camiyi yıkınca ortada kalıyor. Daha sonra etrafında düzen­siz yer­leşmeler başlıyor ve Yiğit Paşa sonunda bir gecekon­dunun bahçesinde yatar oluyor…

Gülhan’ın bul­duğu Yiğit Paşa’nın türbesinin halini görünce, “Tar­i­himiz biraz daha özeni hak etmiyor mu?” diye düşündüm… Oradaki soy­daşlarımızın gücü yoksa bizim var çok şükür. “Rejim ithali” diye yırtı­nacağımıza şanlı tar­i­himize bir el atsak, fena mı olur?

gulhan-sen-posta-gazetesi

BUGÜN GAZETESİ
21 Ekim 2007
Aykut Işık­lar

Gülhan’ın Galaksi Rehberi

Gül­han Şen ne kadar şanssız TV’ci… Hem eğlendiren hem de bil­gilendiren ‘Gülhan’ın Galaksi Rehberi” pro­gramına yazık oluyor. Ya çok önemli bir maçın(çarşamba akşam­ları mut­laka maç yayını oluyor) karşısına konu­luyor, ya da Avrupa Yakası veya Yaprak Dökümü’nün karşısına…

Tv8 yöne­timi bu çok sem­patik yarı belge­seli her hangi bir saatte ekrana getirse, Gül­han Şen’in farkı hemen ortaya çıkacak.

Size üçüncü kez yazıy­o­rum, çünkü özel­likle izle­m­enizi istiy­o­rum. Gül­han çok şirin bir genç kız. Ama kendinle dalga geçe­bile­cek kadar olgun. Git­tiği yer­leri tanıtırken kul­landığı üslup o kadar hoş ki, ken­di­nizi pro­gramın içinde hissediy­or­sunuz. Diğer belge­sel­ciler gibi ne havalarda, ne de sahte sempatik.

Bu hafta Hır­vatis­tan’ı anlattı. Dal­maçya sahil­lerini Gülhan’ın üslubu ile tanıyıp da orada tatil yap­mak iste­meyen düşüne­miy­o­rum. Tv8’de Çarşamba akşamı saat 21:15’de ekrana gelen ‘Gülhan’ın Galaksi Rehberi’ne lüt­fen bir kez takılın, sonra tiryak­isi olun bana teşekkür edin.
Böyle akıllı, çalışkan ve bil­gili kızlarımız TVci olunca çok seviniy­o­rum. Hele bazı cahil manken­lerin yer­ine geldik­leri zaman.

gulhan-bugun1

BUGÜN GAZETESİ
22 Tem­muz 2007
Bilal Özcan

Gül­han Şen yeni pro­gramla geliyor

Gül­han Şen’i tanı­mayan yok.. TV-8′de iki buçuk yıldır, kültür trend pro­gramı ‘Zamanın Ruhu-Zeitgeist’i sunuyor. Bıcır, bıcır, son derece yetenekli, sem­patik bir bayan. Gül­han işini çok iyi yapıyor. O nedenle de çok izleniyor, beğe­niliyor. Daha önce BRT, Star TV ve CNNTÜRK deney­imi olan kom­ple bir tele­vizy­oncu. Yazıyor, kur­gu­luyor, sunuyor ve mon­ta­jlıyor. O nedenle de TV-8 Gül­han’ı hiçbir yere bırakmıyor.

Pro­gramı bitti… Çünkü Gül­han sıkıldı. Ona göre, ‘Zamanın Ruhu’nun misy­onunu tamam­ladı. Yeni sezonda yeni şeyler yap­mak istiyor. Bu düşüncesini kanal yöne­timine açmış, İki yeni öneri sun­muş. Bütçe duru­muna ve yayın pro­totip­ine göre biri hay­ata geçe­cek. Bana anlattı, ikisi de bir­birinden ilginç.

Birisi çok eğlenceli, mizahi bir gezi pro­gramı. Böyle bir pro­gramı ancak Gül­han Şen sun­abilir. Diğeri de yurt dışın­daki örnek­leri gibi, gerçek anlamda bir şov pro­gramı. Henüz hazır­lık aşa­masında olduğu için pro­jelerin ayrın­tılarını veremiy­o­rum. Ancak ben bir­in­cisini daha çok beğendim.

Şimdi­lik… İkin­cisi de ola­bilir ama belki üç-beş sene sonra. Şimdi tam Gülhan’ın ener­jisini kul­lanma zamanı. Bu gezi pro­gramının üstesin­den başarıyla gelebilir. Şimdi­den başarılar diliyorum.

gulhan-yeni-program

MİLLİYET TELEVİZYON
10 – 16 Mart 2007
Röpor­taj: Bora Bağcıbaşı
Fotoğraf: Serkan Duygu

gulhan-milliyet

Gül­han Şen, kendi dey­imiyle “uçuk kaçık ve enerji dolu” pro­gramıyla Tv8 ekranında ikinci yılını doldurdu. “Zamanın Ruhu:Zeitgeist” pro­gramının sadece sunucusu ve hazır­layanı değil aynı zamanda yönet­meni de olan Gül­han Şen, iki yılda 56 yerli ve yabancı ünlüyü konuk ettiğini, iki de ödül aldığını söyledi.

Pro­gramınızın adı niye “Zamanın Ruhu:Zeitgeist?”
İçinde işlenecek konu­lar­dan, konuk edile­cek isim­lere, kul­lanıla­cak müzik­ler­den, kur­gusuna ve adına kadar her şeyine kendimin karar vere­ceği, tama­men beni ve tarzımı yan­sı­tan bir pro­gram yapma hay­ali kuruy­or­dum… Tv8 bana güvendi, bu hay­al­imi gerçek­leştirme imkanı verdi. İsmine gelince… Zeit­geist, Almanca bir kelimedir, Alman filo­zof Hegel’in ortaya attığı bir kavramdır. Belli bir zaman döne­mindeki kitle­sel eğil­im­leri tanım­la­makta kul­lanılır… Türkçe karşılığı zamanın ruhu… Pro­gramıma muhteşem bir isim olur diye düşündüm…

Sizi ve pro­gramınızı diğer sunucu­lar ve pro­gram­lar­dan farklı kılan nedir?
Her insan özgündür… Ben bu pro­gramın her aşa­masında yer aldığım ve kendi seçim­ler­imi, tarzımı, bakış açımı yan­sıt­tığım için pro­gram da özgün oldu bence. Benim farkımsa pek çok kadın sunucu­nun yap­tığı gibi ekranı süs bebeği ya da onun bunun yakını kadro­sun­dan doldur­muyor olmam! Önüne başka insan­lar tarafın­dan yazılan anon­sları, hazır­lanan soru­ları, yapıla­cak espri­leri okuyan ve onlar kendi zekasının, kendi yeteneğinin, donanımının ürünüymüş gibi prim yapan sunucu­lar­dan olmayı seçmedim ben… Pro­gramımın her karesinde emeğim var ve bunu beğe­nen insan­lar varsa da bu beğe­ni­leri hak ettiğime gönül rahatlığıyla inanıyorum.

gulhan2-milliyet

Zamanın Ruhu:Zeitgeist’la Tv8’de ikinci yılını doldu­ran Gül­han Şen, “Başkalarının yazdık­larını okuyan­lar­dan değilim. Pro­gramımın her karesinde emeğim var” dedi.

Güzel bir kadın olmanız izlen­m­enizde avan­taj yaratıyor mu?
Güzel­liğin ekranda hiçbir avan­taj yarat­madığını söyle­mek aptal­lık olur! İnsanoğlu doğası gereği gözüne estetik gelen şeyleri seyret­meyi sever, tele­vizyon da her şeyden önce göze hitap etmek­te­dir… Ama dünyanın en güzel kadınını alıp ekrana koyun, eğer ki boş bir içerik sunuy­orsa ve konuş­malarıyla, hareket­leriyle izleyi­ciye doğru bir enerji yayamıy­orsa, izlenmez…Dahası kam­er­anın sizi sevmesi gerekir… Güzel ola­bilirsiniz ama foto­jenik değils­eniz doğal güzel­liğiniz ne yazık ki izleyi­ciye yan­sı­maz. Bu anlamda şanslı olduğumu, kam­er­anın beni epey sevdiğini düşünüyorum…

İki yıl içerisinde izleyi­ci­leriniz­den aldığınız tep­kiler nasıl?
Çok güzel olmakla bir­likte benim için şaşırtıcı… Çünkü ben sadece “tele­vizyon­daki bir kız” olduğumu düşünüy­o­rum izleyi­ciler için ama görüy­o­rum ki onlara başka şeyler ifade ediy­o­rum… Kimi arkadaş, kimi abla, kimi pla­tonik aşk, kimi çocuğu kadar yakın bir yere koy­muş beni hay­atında… Kul­landığım par­fümü soran­lar, arkadaşlarına hava atmak için ne olur beni bir kez ara diye numarasını gön­deren­ler, kızıma sizin adınızı vere­ceğim inşal­lah sizin kadar neşeli olur diyen­ler, her gün mail atan­lar, evlenme tek­lifi eden­ler, hatta kalkıp başka şehirler­den kanala beni görm­eye gelen­ler var… Bun­lar beni çok şaşırtıyor, sadece ekran­dan gördük­leri birine nasıl bu kadar ilgi ve sevgi duyarlar anlamıyorum…

Başka pro­jeleriniz var mı?
Her şey tadında güzeldir… Kafamda birkaç yeni pro­gram şekil­lendiği için yaza doğru Zamanın Ruhu’na veda etmeyi düşünüyorum.

line03

 FHM–Şubat 2007
Röportaj:Erk Acarer
Fotoğraflar:Barış Özçetin

  GÜLHAN ŞEN

Güzel, seksi ve sem­patik… Gül­han Şen bu büyülü for­mülü sayesinde, bastığı her yerde “Lolipop şekeri” kıvamında pem­be­msi izler bırakıyor. Üste­lik sarışın kadının üzer­ine yapışan “aptal” ima­jına hiç uymuyor. Kalı­pları yıkıyor, ben­dine sığ­mayıp taşıyor. İçten gülüyor, göz­leri par­lıyor ve sözünü hiç esirgemiyor. Daha ne olsun!

fhm-1

  GÜLHAN ŞEN

Güzel, seksi ve sem­patik… Gül­han Şen bu büyülü for­mülü sayesinde, bastığı her yerde “Lolipop şekeri” kıvamında pem­be­msi izler bırakıyor. Üste­lik sarışın kadının üzer­ine yapışan “aptal” ima­jına hiç uymuyor. Kalı­pları yıkıyor, ben­dine sığ­mayıp taşıyor. İçten gülüyor, göz­leri par­lıyor ve sözünü hiç esirgemiyor. Daha ne olsun!

11 yaşında Bulgaristan’dan göç etmek zorunda kalan ve hayat çizgisi başka bir yöne doğru kırılan nam-ı diğer Galina,sempatik tavır­ları ve samimi duruşuyla fark yaratıyor. Tele­vizyon dünyasını bam­başka bir bakış açısıyla yorum­ladığı için hiçbir kalıba uymuyor. Belki de başarısının perde arkasında bu var. Kam­era karşısında rol yap­ma­maya özen gös­teriyor. Nasıl görünüy­orsa öyle oluyor. Gül­han Şen’in kam­er­alar kapandığında nasıl olduğunu merak edip karşısına geçtik. Biz sor­duk o cevap­ladı. Asla sınır tanı­madı. İçimize ser­piştirdiği fer­ahlık duy­gusuyla bizi dergiye geri yol­ladı. Böylece ışıklar yokken de farklı görün­mediğini anlamış olduk…

İnsanı neden­siz bir biçimde kendine çek­tiğini söylüy­or­lar…
Ben söyleyen­lerin yalancısıyım. Bun­ları duy­mak hoşuma gidiyor elbette. Ama bir yan­dan da şaşırtıcı buluy­o­rum. Sonuçta ben sadece iş yapıy­o­rum. Bankada alış­mak­tan ya da dok­tor olmak­tan farklı bir şey değil bu. Tele­vizyon bir kitle iletişim aracı. Doğal olarak daha çok kişiye ulaşa­biliyor insan. Doğru elek­trik gön­deriy­o­rum herhalde.

Genelde olumlu izlen­im­ler var. Hoşuna gidiyor olmalı…
Elbette hoşuma gidiyor. Ancak önemli olan tam tersi tep­ki­leri de aynı olgun­luk ve doğal­lıkla karşılayabilmek.

Farklı tep­kiler alıyor musun peki?
Şu anda hayır.Ama buna hazır olmak gerekiyor.Göz önünde bulun­duğunuz sürece sizi sev­en­ler kadar, sevmeyen­ler de olacaktır.Şu anda beni seven insan­lar duygu­larını ifade ediyor.Bir süre sonra tersi de olabilir.

Sende “bizim evin kızı” imajı var…
Evet doğru. Yap­tığım şeyi benim ailem de izliyor. Herkese ulaşa­bile­cek nite­likte bir pro­gram yapıy­o­rum. Her­halde bu da beni “ailenin sevimli kızı” yapıyor.

Başarının sırrı ne?
Açıkçası bunu planlı bir şekilde yap­mıy­o­rum. Sadece içim­den geldiği gibi davranıy­o­rum. Kam­er­anın var­lığını unutuy­o­rum. Hiçbir şeyi pro­gram­lamıy­o­rum. Hay­ata evimde aynanın karşısın­daymışım gibi devam ediy­o­rum. Asla “biri beni izliy­or­muş” duy­gusuna kapılmıy­o­rum. Klasik tele­vizyon kalı­plarına uymuy­o­rum gal­iba. Tele­vizy­on­cu­luk oynamıy­o­rum açıkçası. Ekrana, nor­mal hay­at­taki kıza ben­zeyen imajı yan­sıt­tığıma inanıyorum.Tanınmış biri olmak hiç önemli değil. Bu benim için bir sonuç oldu sadece. Hiçbir zaman kendimi “şöhret” kavramıyla bağdaştıramadım.

For­mat dışı birisin o zaman. Pro­gramınla hay­atın ben­ziyor mu?
Evet ben­ziyor tabii. Her şey spon­tane. İçim­den gelen şeyleri yap­mayı seviy­o­rum. Key­i­fli biri olduğumu söyler­ler. Arkadaşlarım ben­imle bir­likte zaman har­ca­mak­tan hoşlanır. Sanırım bakış açım bu durumu etk­iliyor. Her şeye iyi yanın­dan bak­maya çalışıy­o­rum. Bu Polyan­nacılık değil. Hay­at­tan keyif alan bir insan etrafına da olumlu elek­trik saçar.

Bir pro­gramında Nuri Alço’nun gazozuna “San­doz” attın…
Çok güzel oldu. Onun film­ler­ine damga vuran bir klişeyi hay­ata geçirmek istedim.

Ropdöşambr da giye­bilirdin…
Aklıma gelse giyerdim…

Nuri Abi çak­madı mı durumu?
Doğrusu çok zor oldu ama başardım.Bana çok tehlikeli biri olduğumu söyledi.

Tehlikeli misin peki?
Tehlikeli sayılırım. Karşım­daki insanın bana yak­laşımına göre tehlike yaratırım.Karşımdaki insan bana nasıl yak­laşırsa duygu­larımı o şekilde yan­sıtırım. Açıkçası her an “cadaloz” birisi olabilirim.

fhm-2

“Bana ne! Kim beni seksi algılıy­orsa algılasın! Zaten bu göre­celi bir durum!”

Belki de Mar­i­lyn Monroe’dan bu yana “Sarışın kadın aptaldır” yargısı ege­men. Bir sarışın olarak bu konuda ne düşünüy­or­sun?
Aslında konuya “Sarışın kadında zekaya gerek olmadığı düşünülür” tadında sosy­olo­jik bir açık­lama getir­ilebilir. Sarışın kadın görsel olarak ken­dini başka şeylerle ifade ede­bilir düşüncesi egemen.Bence sarışın kadın değil de güzel kadın aptaldır klişesi daha yaygın. Buna, güzel olduğunu sanan birçok kadının sadece fizik­sel özel­lik­leri üzerinden prim yap­maya çalış­ması neden oluyor. Güzel­liğim sayesinde her kapıyı aça­bilirim düşüncesi “bayağı” bir pazarlama strate­jisin­den başka bir şey değil. Mag­a­zin dünyasın­daki bazı kadın­ların güzel olduk­larını söyley­erek, kendi­ler­ine fiyat biçmeleri ya da her­hangi bir erkek tarafın­dan biçilen fiy­atı lanse etmeleri bana son derece şaşırtıcı geliyor. Bir insanın “Taş gibiyim, güzel ve sek­siyim” diy­erek ken­disini pazarla­ması hiç de nor­mal değil bence.

fhm-3

Mag­a­zin dünyasın­daki bazı kadın­ların güzel olduk­larını söyley­erek, kendi­ler­ine fiyat biçmeleri ya da her­hangi bir erkek tarafın­dan biçilen fiy­atı lanse etmeleri bana son derece şaşırtıcı geliyor. Bir insanın “Taş gibiyim, güzel ve sek­siyim” diy­erek ken­disini pazarla­ması hiç de nor­mal değil bence.

Ken­dini seksi, taş gibi ve güzel bir kadın olarak görüyor musun?
(Gülüşmeler) Biraz zeka, yerinde espri yeteneği ve hoş bir görüntü… Bun­ların toplamı dünyanın her yerinde, hoş kadın kri­terini yaratır diye düşünüy­o­rum. Fizik­sel olarak insan­lara hoş göründüğümü biliy­o­rum. Bu hoşuma da gidiyor. Ancak cin­sel anlamda çekici olarak algılan­mak ve seksi bulun­makla çok ilgilen­miy­o­rum ben. Sonuçta bunun, ancak özel bir insana karşı yan­sıtıl­ması gerek­tiğini düşünüy­o­rum. Bir insan belli bir çıkarı yoksa kitlelere seksi görün­mekle neden ilgilensin ki?

Kitleler peşim­den gelsin gibi bir kaygın yok yani…
(Gülüşmeler) Hayır böyle bir duru­mum yok. Bana ne! Kim beni seksi algılıy­orsa algılasın! Zaten bu göre­celi bir durum.Saçma sapan imaj kaygılarıyla kendimi pazarla­mak gibi bir işim olmaz. Geçen gün benim bir fotoğrafımın altına bir­i­leri bir takım fan­tezi­lerini yazmış. Kendimi çok kötü his­set­tim. Hüngür hüngür ağladım.Benim amacım bu değil ki! Bir insanı hoş,seksi ya da çekici bul­mak ayrı konu,böyle bir şey yap­mak ayrı konu. Sadece tele­vizy­ona çıkıy­o­rum diye ben­imle ilgili her şeyi yazma hakkınız var mı? Manken muame­lesi görmek istemiyorum.Fotoğrafımın altına Gül­han Şen’in süper bacak­ları yaz­maları hoşuma git­miyor açıkçası.

Aşk mı seks mi?
Tabii ki aşk.Aşk olmadan seks olmaz! Yüzüm kızardı…Bunları arkadaşların arasında rahatça konuşa­bilirim ama FHM’e konuş­mak ne kadar doğru…

Konuş boş ver! Yabancı yok nasılsa…Hayatında özel biri var mı?
Bunun da kitlel­erle pay­laşıl­masının anlam­sız olduğunu düşünüyorum.

Zamanın ruhunu tutan kız ne renk?
Vay be çok sofistike oldu bu soru! Kır­mızı ve mavi diye­lim. Kır­mızı içimdeki neşe ve ener­jiyi yan­sıtıyor. Mavi de hüzünlü, kırıl­gan ve duy­gusal tarafım olsa gerek.

Zamanın ruhunu iyi tutabiliyor musun peki?
Zaman algım hiç iyi değil. Zaman konusunda tutarsızım. Her yere geç kalırım.

Yeni Banu Güven ya da Gül Gölge ola­cağını söyleyen­ler var…
Banu Güven haberci. Gül Gölge de mag­a­zin pro­gramı sunuyor. İkisi de kendi alanında beğe­nilen kişiler ki, onlar­dan sonra iş yapan insan­lar onlara ben­zetiliyor. Neden Banu Güven’e ben­zetildiğimi bilmiy­o­rum açıkçası. Gül Gölge… Bilmem belki fizik­sel olarak ben­zetiy­or­lardır. Kim­s­eye ben­ze­mek iste­mem açıkçası. Her insanın bir tarzı olduğuna inanırım. Ben de yeter­ince özgün biriyim. Ne yeni Banu Güven ne de yeni Gül Gölge’yim. Ben Gül­han Şen’im.

Nasıl erkek­ler ilgini çeker?
Böyle bir pro­totipim yok açıkçası…

Yani…
Her şeyden önce zeki ve donanımlı olmalı. Aptal adama asla taham­mül ede­mem. Ortak bir pay­damız olmalı. Aynı frekansı yakala­malı, aynı dilden konuş­malıyız. Yakışıklı olmasının hiç önemi yok. Klasik aslında.

Esmer, sarışın?
Özel bir seçimim yok. Lost’taki Sawyer’ı da Johnny Depp’i de beğeniy­o­rum ben.

Bu Sawyer durumu öldürüyor beni! Kıskançlık ola­bilir mi sence? Neyse Lost dünyasına dalıp “Say­wer mı Jack mi?” diye sorayım sana o zaman.
Güzel soru oldu bu. Jack çok ide­al­ist. Muhteşem bir karak­ter. Her genç kızın rüyasını süsleyen evle­nile­cek bir adam. Sawyer onun tam tersi.Ne yapacağı asla belli ola­mayan bir serseri. Ancak çok yakışıklı. İkisi de hoş çocuk­lar. Ne desem boş yani…

Kadın­lar serseri adam seviy­or­lar mı? Ne zaman ne yapacağı belli olmasın, hatta suratında birkaç yara izi bulun­sun…
Yok canım.Benim hiç işim olmaz. Serseri erkek sevmem açıkçası. Maço­lara da hayır! Düzgün olsun. Neden serseri oluyor yahu!

İşinden gelince pija­malarını giysin, Pazar gün­leri de gazetesini açıp okusun…
Aman sakın! O da kalsın. Böyle adamla da hiç işim olmaz…

Tele­vizy­oncu olmasay­dın ne olmak ister­din?
Ben olmak iste­diğim yerdeyim. 11 yaşında Bulgaristan’dan kalkıp geldik. Bu benim ter­ci­him değildi. Orada kur­duğum her türlü hayal, plan­ladığım her şey geride kaldı. Hiçbir şey sizin elin­izde değil ve iste­diğiniz gibi yürümüyor. Karşınıza çıkan fır­sat­ları doğru değer­lendirip, doğru izler bırak­mak önemli sadece. Başka bir iş yap­sam da mutlu olur­dum diye düşünüyorum…Beklentilerinin boşa çık­ması insanı mut­suz eder. Ken­di­nizi kalı­plara sok­mazsanız, daha geniş bir per­spek­tife sahip olur­sunuz. Benim gele­ceğe dair hiçbir hay­alim ve bek­len­tim yok. Ne çıkarsa bahtıma diyorum.

SÜPER ALIŞVERİŞ DERGİSİ-Aralık 2006
Hazırlayan:Zeynep Tarhan
Fotoğraflar:Barış Özçetin

Gül­han Şen ile güzel­lik turu

Bu ayki güzel­lik turu­muzun konuğu sunucu Gül­han Şen oldu. Yak­laşık iki yıldır Tv8’de “Zamanın Ruhu:Zeitgeist” pro­gramını yapan Şen ile Cevahir Alışveriş Merkezi’ndeki Watson’s mağaza­sında buluş­tuk ve güzel­lik sır­larını öğrendik…

gulhan-super

Gül­han Şen gün­lük hay­atta sadeliği ter­cih edenlerden.Tv pro­gramında ise ren­kli, abartılı ve çıl­gın makya­jlar den­e­mek­ten hoş­landığını iti­raf ediyor. “Makya­jda yeni­lik­lere açığım” diyen Şen çekim olmadığı gün­lerde ise sadece rimel kul­landığını söylüyor. En önem verdiği ise cilt tem­i­zliği ve bakımı; genç sunucu haf­tada bir mut­laka peel­ing ve can­landırıcı maske uyguluyor.

Allık&Pudra
“İnce ama kap­atıcı bir fondöten, üzer­ine de hafif bir pudra kul­lanıy­o­rum. Daha çok pembe ton­lar­daki allık­ları ter­cih ediyorum.”

Par­füm
“Zarif ve kadınsı bul­duğum için Paco Rabanne’in Ultra­vi­o­let par­fümünü sev­erek kul­lanıy­o­rum. Aynı zamanda kalıcı olduğu için de ter­cih sebebim.”

gulhan-super2

Dudak­lar
“Her sabah ve akşam mut­laka dudak nem­lendiri­cisi kul­lanıy­o­rum. Rujlarda pembe ve par­lak ren­kler favorim.”

Göz
“Gün­lük hay­atta sadece maskara kul­lanıy­o­rum. Pro­gramda ise abartılı göz makyajı hoşuma gidiyor. Bol ren­kli ve farklı görünüm­ler yarat­mayı seviyorum”

Cilt Bakımı
“Cilt bakımına çok önem veriy­o­rum. Göz ve cilt tem­i­zleme ürün­leri ile toniklerin yanı sıra akşam­ları yoğun, sabahları ise hafif bir nem­lendirici kullanıyorum.”

line03

COSMOPOLITAN
Ocak 2006
Röpor­taj: Funda Şahin­baş
Fotoğraf: Zeynel Abidin Ağgül

GÜLHAN ŞEN
Sem­patik tavır­ları ve içten gülümseme­siyle herkesin ilgisini çeken Gül­han Şen, Tv8’de “Zamanın Ruhu:Zeitgeist” adlı pro­gramın sunucu­luğunu, yapım­cılığını ve yönet­men­liğini yapıyor. İsters­eniz onu daha yakın­dan tanıyalım.

Yaşam öykünüz oldukça ilginç. Biraz bahseder misiniz?
Tam star ola­cak yaşam hikayesi var bende. Bulgaristan’da doğ­dum, 11 yaşım­dayken zorunlu göçte ailemle bir­likte Türkiye’ye geldim. Bir süre Kırklareli’ndeki Kızılay yardım çadır­larında yaşadık. Sonra ailem İstanbul’da çalış­maya başladı. Sıfır­dan bir yaşam kurduk.

Tele­vizyon serüveniniz nasıl başladı?
Uğurlu bir tavsiyeyle başladı. Düzgün Türkçe konuş­mayı burada öğrendiğim halde çok çalışkan bir öğrenci olarak, yük­sek puanla Kabataş Erkek Lisesi’ni kazandım. Bir gün okul­daki bir törende yap­tığım konuş­mada mer­hum Sakıp Sabancı da vardı. Törenin ardın­dan yanıma geldi ve “Sen ilerde tele­vizy­oncu olmalısın, yük­sek bir hita­bet yeteneğin var” dedi. Bu beni çok etk­iledi ve sonra iletişim fakül­te­sine gittim.

gulhan-cosmopolitan

GÜLHAN ŞEN KİMDİR?

Doğum tar­ihi:16 Tem­muz 1978

Eğitimi:İstan­bul Üniver­sitesi, İletişim Fakül­tesi, Radyo Tele­vizyon Sinema bölümü mezunu

Yer Aldığı Pro­jeler:“Star­dust”, “Eğitim ve Kariyer”, “Zamanın Ruhu:Zeitgeist” pro­gram­ları, “Sis Bulu­tu­nun Ardında:Alzheimer”, “Türk Sine­ması 2003” ve “Bozuk Para 1 Lira” belge­sel­leri, Turk­cell ve Dışbank reklamları

Sunucu­luğunu, yapım­cılığını ve yönet­men­liğini yap­tığınız “Zamanın Ruhu:Zeitgeist” adlı pro­gramınız nasıl ortaya çıktı?
Hay­al­imde, sunucusu­nun klasik sunucu­lar gibi önüne yazılan anon­sları oku­madığı, tele­vizyon diliyle değil de nor­mal hay­at­taki gibi konuş­maların yapıldığı ve sunucu­nun için­den geldiği gibi davrandığı bir pro­gram vardı. Kam­er­anın var­lığını unutarak neleri merak ediy­orsa onları öğren­mek için yola düşe­cek, sıradan bir insan gibi gidip sora­cak ve anlat­a­caktı. Bunun demo­sunu çek­tim, Tv8’e önerdim ve “Zamanın Ruhu:Zeitgeist” başlamış oldu. Pro­gramımda hiç çekim hatası yok­tur, çünkü çekimde ne olursa o da pro­gramda yer alır.

Komando eğitimi aldığınızı ve eskrim yap­tığınızı biliy­oruz. Bu mer­akınız nere­den?
Komando eğiti­mini Londra’da Reuters Haber Ajansı’nda tele­vizy­on­cu­luk üzer­ine eğitim alırken ver­mişlerdi. Haber­cilere özel bir tat­bikattı ve amaç dünyanın tehlikeli böl­gelerinde görev yaparlarken hay­atta kalmalarını sağlay­a­cak teknikler öğret­mekti. Eskrim en sevdiğim spor. Sanırım savaşçı bir ruhum var!

Gele­cekte nasıl pro­jel­erle karşımıza çık­mayı düşünüy­or­sunuz?
Bir süre daha tele­vizyon­daki pro­gram­cılık mac­e­ram süre­cek. Daha sonra reklam filmi ve klip çek­meyi düşünüy­o­rum. En nihayetindeyse ufukta bir sinema filmi görüy­o­rum, o filmde hem oyna­mak hem de yönet­men­lik yap­mak istiyorum.

Share and Enjoy:
 • Print this article!
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks

Tags:

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

MEDYA TAKİP”

40 için yorumlar
 1. rdm diyor ki:

  bak bu iyi oldu hiçbirini oku­mamıştım, mümkünse kam­era arkasında yaşanan­ları veya yayın­lan­mamış bölüm­leri görmek istiy­o­rum. emi­nim çok eğlence­lidir. :D

 2. Edizz diyor ki:

  Herkes konuşur ancak senin başarını elde ede­mez kıskanır­lar hep tepki gös­terir­ler doğal olarak da :D Bir de spon­sor fir­maya şikayet falan etmişler diy­or­sun ne saçma ya insan­ların hiç işi yok fesatlık yapıy­or­lar valla pes.. Bun­ları pay­laştığın iyi olmuş, bir sürü bilgi öğrendim böylece (:

 3. tony montana diyor ki:

  Gül­han ablam az bile övmüş seni basın, sen gön­lümüzde daha büyük­sün. Doğru ilk 2 bölümünü izley­ince “bu kız ne ayak” filan dedim ama güzel­liğin­den dolayı bir şans verip izledim, sonra da bağ­landım. Aslında o kadar alışmışız ki aynı geyik­lere sen bize serum gibi geldin ve serum etk­isini gös­ter­ince kendimiz­den bi şeyler bul­duk. Çıl­gın­lığın, rahatlığın, doğal­lığın, etkileyiciliğin…Senin özel­likle de bu yönünü sevdim, klasik­lere bağlı olma­man… O neydi öyle sanki kitabı okur gibi… Ekran­lara “bu iş böyle de yapılıyor kardeşim” dedin ve süper ettin, kendine hayran bırak­tın. Uzun zamandır takip ediy­o­rum seni, yeni pro­gram­ları da bek­liy­oruz, o Playstaion pro­jen beni heyecanlandırdı,Playstation adven­ture pro­jeni uygu­larsan çok sevinirim. Seni seviy­oruz, kendine iyi bak, inşal­lah görüşümü okur­sun, sevgi­ler­imle Gül­han abla…

 4. cihan diyor ki:

  Ya o değil de buradan birşey sor­mak isterim ben :) galaksirehberi@tv8.com.tr adre­sine mail atınca geri geliyor, yani git­mior ve ben pro­gram­daki soru­nun cev­abını gön­der­mek istiy­or­dum.
  Gerçi bu sitenin de adresini ver­miş­tiniz pro­gramın sonunda, burada ner­eye tık­la­yarak cevap­lay­a­cağız? :D

 5. Dreamer diyor ki:

  Göz kamaştıran güzel­lik ve insanı sar­malayan bir doğal­lık… İlk izlediğim andan itibaren acaba ne zaman kaliteyi düşüre­cek ne zaman sulandıra­cak diye bak­tığım fakat ne mümkün her geçen gün daha da fazla kendine bağlayan ekran­ların aranılası ‚özle­n­esi sunucusu…Asıl annemle başladı mac­era, ilk o keşfetti :) Ve laf söylet­miyor :) Annem de herkesi beğen­mez ekranda gördüğü anda yüzüne gülümseme yer­leşiyor, bu bence çok önemli ve umarım pro­gram bu şekilde sürer. Gerçi yorucu geçiy­or­dur emi­nim, ben­cilce ama doy­amıy­o­rum izle­m­eye tekrar­ları bile :) Kendine çok iyi davran. Yeni siten hayırlı olsun, bek­ledim epey­dir yapım aşa­masın­daydı, günün dün­den güzel olsun..

 6. kutluk diyor ki:

  Gerçek­ten sitenin açıldığına çok şaşırdım hiç bek­lemiy­or­dum ama çok güzel bir sür­priz oldu.Daha nice yeni yayın yıl­larına artık.

 7. muratzeus diyor ki:

  Selam­lar sit­eye yeni üye oldum ama sizin uzun zamandır takipçinizim, Türk tele­vizy­on­ların­daki en doğal ve kaliteli insan­sınız benim için. Sizin pro­gramınızı bir çok arkadaşıma tavsiye ettim aynı benim gibi onlar da sizin fanatik hayranınız oldu! Size başarılarınızın devamını diliy­o­rum gerçi başarı üstü zat-ı muhteremsiniz…

 8. hakanavsar diyor ki:

  Ablacığım­m­m­m­m­m­m­m­m­m­m­m­mmm:) Seni çok ama çok seviy­o­rum bir gün seninle tanış­mak istiy­o­rum, başarılarının devamını diliy­o­rum, gezi­lerinde sana yardımcı ola­bilirim :P Yeni siten hayırlı olsun bana bi imzalı fotoğrafını atar mısın nolurrr mail­ime at ben onu en kaliteli baskıda çıkartırım seni seviy­oruzzz.. Kendine iyi bak..

 9. oneway diyor ki:

  Rah­metli Barış Manço’dan sonra sev­erek izlediğim en seviyeli ve kaliteli dizi belge­sel diye­bilirim. Anlatım şekliniz öyle hoş ki insanı hiç sık­mıyor. Başarılarınızın devamını diler daha uzun yıl­lar pro­gram­larınızı takip etmek isterim.

 10. cihan diyor ki:

  Ya “con­tact” bölümü çalışmıo çalışmıo çalışmıo
  Ben pro­gram­daki soru­nun cev­abını vere­ceğim ama orası çalışmıyor!
  galaksirehberi@tv8.com.tr’ye attığım mailler de geri geliyor, geri
  geliyor, geri geliyor napacağım şimdi, buradan da söylen­mez ki.. :P :S :)

 11. merthan52 diyor ki:

  GALAKSİNİN EN GÜZEL BAYANI GÜLHAN SENİ ÇOK SEVİYORUM, SELAMLAR.

 12. gizemli diyor ki:

  78 doğumlu olduğunuza hala inanamıy­o­rum :D :D

 13. lemo diyor ki:

  Bayılıy­o­rum size çok doğal­sınız ve sem­patik, aylarca yeni bölüm­leri bek­ledim. Arkadaşlar size bir şey sora­cağım bu sezo­nun ilk bölümü ne zaman başladı bir de tekrar­lar ne zaman oynuyor?

 14. mortaL_eLicit diyor ki:

  Sitenin altyapı çalış­masını bek­lediğimize değmiş =)
  Ekranda hep gülerken görüy­oruz.. Bun­dan şikayetci filan değilim =) Lakin sinir­lendiğinde nasıl olur ki? :D

 15. allyzen diyor ki:

  Sitenin grafik­leri hoş olmuş, ama tasarım için aynı şeyi söyle­mek zor. Herşey tek say­fada olmuş. Bir mesaj bölümü bile koy­mamışsın. Pro­gramın sonunda çalan şarkıyı söyleyer misin?

 16. yelten70 diyor ki:

  Ekranın sem­patik ve güzel gezgi­nine, bir akşam tesadüfen izlediğim
  pro­gramınızı görünce, amatör bir sinema tutkunu olarak bunu bu
  güzel kız mı yap­mış? harika deme­den edemedim. Ben de gezmeyi
  çok seviy­o­rum, ancak maddi olanaklarım ancak 8 ülke gezmeme
  yetti. Sakın pro­gramı bitirm­eye filan kalkma, bol başarılar
  dileğimle…

 17. sevil diyor ki:

  Mer­haba Gül­han şükür siteyi göre­bildik seni de çok özledik tabii ki de… Sitenin grafiği de çok güzel olmuş, anlatış tarzına hayranım seni gördükçe radyo ve tele­vizy­on­cu­luk bölümünde oku­mak istiy­o­rum.. Şu saç ban­danan­dan bana yol­lar mısın arkadaşlarıma hava atsam :) :) “Bakın kızlar Gül­han bana tokasını yol­lamış”… Çok mutlu olur­dum elbet :) :)

 18. ramazan diyor ki:

  SEVGİLİ GÜLHAN GEÇEN SENE BİR RÖPORTAJIN VARDI GAZETE ADINA GEREK YOK SEN HATIRLARSIN,BİR HİKAYEDEN BAHSETMİŞTİN, “HÜZNÜN RENGİ MAVİ” DİYE LİSE YILLARINDA HİKAYELEŞTİRDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİN BEN ARAŞTIRDIM AMA BULAMADIM ONA SİTEDE YER VERİR MİSİN, LÜTFEN…

 19. by pasha diyor ki:

  Belki seçimdir, belki değil. Belki doğaçla­madır, belki rüya. Kur­na­zlık­tır belki. Belki de hesap­tır, koşulların den­kliğidir, ihtiyaçtır. Zorun­lu­luk­tur, zor­ladır. İstemli hırs, ekonomik yak­laşımdır belki de kim bilir kim nasıl kurar. Ben seni ruhuma, aklıma, beden­ime üç olmazsa olma­zla istiy­o­rum. Ben­imle evlenir misin? =)

 20. bonibond diyor ki:

  Mer­haba Gül­han site güzel olmuş ama biraz karışık ve tek say­fadan ibaret ama herş­eye rağ­men ilk gir­işte senin resmini görmek güzel :) Gezi­lerinden ve seninle ilgili çocuk­luğun dahil res­im­lerini biz­imle pay­laş­mayı düşünür müsün?

 21. ümit diyor ki:

  Mer­haba ben Ümit Bur­sas­porlu olan…Bir gün seni görme­den ölürsem gözüm açık gider, eğer o gün seni görürsem bırakır­sam yüreğim parça gider bu sefer… Sen uza­kta olsan da biz yakın­dayız yeter ki sen mesajlarımızı oku canım yaa :D

 22. duygu diyor ki:

  Sizi her şekilde seyret­mek ve işlerini takip etmek mükem­mel bir sev­inç yaşatıyor içime :)
  Kıpır kıpır oluy­o­rum sizin pro­gramınız başlayınca.
  Bilmiy­o­rum bu mümkün mü ama sizin de turlarla gezdiğiniz dünyayı,keşke biz de sizinle geze­bilsek :(
  (elin­izde mikro­fonla gez­erken arkanızda sizi tıpkı ördek yavru­larının suyun üstünde takip ettiği gibi takip edebilsek,ilginç olan birşeyler ara­mak için dört bir yanı tarayabilsek,her pro­gram değil ama bazen keşke elim­ize bu imkan geçebilse)

  Sizi çok ama çok seviy­o­rum ve sakın gözler­den uzak olmayın :)

 23. ümit diyor ki:

  Selam, işte geldik bir günün sonuna daha, dedim günü seninle kapatayım…İyi geceler, tabii orada gece ise :D

 24. ümit diyor ki:

  Ya bu gece sinir oldum ama yap­mayın böyle ben Öss kur­banıyım ders çalış­mam lazım saat 8’de ayarlamıştım kendimi, sit­eye girme­sem izleye­meye­cek­tim bi daha olmasın, kızdım güzel şey… Hadi iyi geceler…

 25. ümit diyor ki:

  Hadi affet­tim pro­gram muhteşem olmuş tatlı şey seni…Bu satte olsun hep ya…

 26. ümit diyor ki:

  Selam bir gece daha son­landı, acaba şimdi nere­desin? Bu saatte fazla gezme kız başına :D

 27. caglarisbilir diyor ki:

  GÜLHAN ABLA SENİ YILLARDIR İZLEMİŞTİM AMA BANA BİR GÜN FİNAL SINAVIMDA YARDIMIN DOKUNACAĞINI DÜŞÜNMEZDİM. MİMARLIK ÖĞRENCİSİYİM VE ÖDEV KONUM BARCELONA! SENİN PROGRAMIN AKLIMA GELDİ ARAŞTIRDIM AMA BULAMADIM HİÇ BİR YERDE LÜTFEN BANA YARDIMCI OLABİLİR MİSİN? LİNK ÖNEREBİLİR YA DA BARCELONA GEZİNİN BİR KOPYASINI BANA YOLLAYABİLİR MİSİN? MASRAFLARI KARŞILARIM ELİMDEN GELDİĞİNCE, KARGO FİLAN. LÜTFEN GÜLHAN ABLA…
  isbilirisbilir38@hotmail.com

 28. ayteking diyor ki:

  @caglarisbilir

  Valla arkadaşım ben izlediğim bölüm­leri kayıt ediy­o­rum ama burada sana link ver­mem doğru mu bilmiyorum.

 29. darqman diyor ki:

  Pro­gramın arşivini nere­den bulabilirim?

 30. İBRAHİM diyor ki:

  Bu hayranına imzalı bir resmini gön­der­men mümkün mü? (korkmazibrahim16@hotmail.com)

 31. DuayeN diyor ki:

  Nasıl ki uza­k­taki yıldız par­lak gelirse insana,uzakta olduğun için tutkunum sana! Hani en güzel aşk­lar imkan­sız gelir ya insana, imkan­sız olduğun için tutkunum sana!

 32. beren diyor ki:

  PROGRAM BİTERKEN ÇALAN MÜZİĞİN ADINI LÜTFEN SÖYLEYİN RİCA EDİYORUM :)

 33. blackleon diyor ki:

  SANA NASIL ULAŞABİLİRİM? EN BÜYÜK HAYALİM SENİN GİBİ BİR GEZİ PROGRAMI YAPMAK, SENİNLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTİYORUM. SADECE DİL YOK, GERİ KALAN HERŞEY BENDE MEVCUT! :x d

 34. ömer yıldız diyor ki:

  Gül­han sen dergi çıkart­sana bir de :) Yine gezi filan olur içinde…

 35. xr450 diyor ki:

  Çok güzel bir bayan olduğunuzu söyle­mek için sit­enize üye oldum. Bir kere­cik teşekkür eder­siniz artık…

 36. sevda diyor ki:

  http://www.vanhaberleri.net/vanhaber/1721-tv8-yildizi-gulhan-sen-van-ile-ilgili-roportaj-verdi.html
  Bunu gör­müş müy­dün Gül­han abla?
  Ayrıca Tayvan’a git­meyi düşünüyor musun?
  Çok merak ediy­o­rum Tay­van’ı.
  Görüşmek üzere…
  Kendine çok çok iyi bak =)

 37. yur diyor ki:

  1 aylık Avrupa turu yapacağım, nerelere git­sem ki???

 38. zombie8882001 diyor ki:

  Gül­han, bu arada Facebook’da (sağol­sun) fan­ların­dan birkaçının açtığı say­falar bu senin adına kurulu web-sitesinden kat kat daha aktif. Gerçek­ten iyiler, çok faaller. Hep­sine buradan teşekkür ediy­o­rum hatta. Mesela senin kaçırdığımız pro­gram­larını buradan seyre­demiy­oruz (ki bizim en çok dilediğimiz şey bu; Ebru Şallı bile bütün pilates vide­o­larını Tv8’e kabul ettirdi) ama Facebook’daki fan hesabın­dan seyre­de­biliy­oruz sağol­sun­lar. Bence bir an evvel sit­eye de artık şöyle bir çeki düzen ver, sen daha iyi­ler­ine layık­sın :) Bu kadar fanın var yüzüstü koyma!

 39. oLdenStorm diyor ki:

  Gül­han Hanım bu kadar hayranı bol birine hayran olmak bize ters, ama ben de size hayranım sanırım.. Umarım gerçek kişil­iğiniz de yüzünüz kadar güzeldir.. Arkadaş ola­bilirsek mem­nun olurum..

 40. BarbarosG diyor ki:

  Gül­han, senin eski fikrinden bir pro­gram yap­mışlar. “Ters Yüz” ismi. TRT1’de yayın­lanıyor. Bu defa sadece meslek­leri değil, kom­ple hay­at­ları değiştirmişler. 

  Söyle­mek iste­dim :)
  Kendine iyi bak.

Yorum yaz

Yorum yazabilmek için üye olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir.